Jan Paweł II o rodzinie

Czwarte przykazanie jest szczególnie blisko związane z przykazaniem miłości. Pomiędzy „czcij" a „miłuj" zachodzi bardzo bliski związek znaczeniowy. U swych podstaw cześć odpowiada cnocie sprawiedliwości. W istocie rzeczy nie można jednak pomyśleć o czci bez miłości i to zarazem Boga i bliźniego. Chodzi wszakże o „bliźnich" w znaczeniu najbliższym i najściślejszym, a więc o rodziców i dzieci.

Kopia 16List do rodzin Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny, 2lutego 1994 r.

Spoiwem, które jednoczy rodzinę, jest nie tylko więź pokrewieństwa czy doświadczenia wspólnie przeżywanego życia. To, co naprawdę spaja rodzinę w jedną całość, jest święte i ma pochodzenie religijne. Małżeństwo i rodzina stanowią rzeczywistość uświęconą.

Katecheza podczas Audiencji generalnej Jezus Chrystus odnosi do siebie przymioty boskie, Grottaferrata, 9 września 1987 r.