Akt Zawierzenia

testament zz krzyża

"Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie."

Z Ewangelii według św. Jana (19, 25-27)
      Akt zawierzenia RRN Matce Bożej 30-11-2013
Więcej informacji na stronie ogólnopolskiej RRN
      03 03 Ścieżka 3

Rok Wiary (2012-2013)

1050-lecie Chrztu Polski (2016)

Od chrztu świętego na drodze komunii z Maryją do pełni uczestnictwa w życiu Bożym

 Chrzest święty czyni z nas nowe stworze¬nie, odradza nas jako dzieci Boże, obdarzone uczestnictwem w naturze Bożej. Ukoronowaniem łaski chrztu jest świętość - zjednoczenie z Chrystusem, pełnia komunii już tu, na ziemi. Jak ją osiągnąć, skoro to, co nad¬przyrodzone, nieskończenie przerasta nasze możliwości?

Wielcy święci maryjni uczą, że Bóg, który zstąpił ku nam przez Maryję, przez Nią również podnosi nas ku sobie. Jest Ona najbardziej „osobistym darem" Zbawiciela dla jego uczniów (Jan Paweł II). „Oddaje się całkowi¬cie i w sposób niewysłowiony temu, kto Jej oddaje wszystko"

(Ludwik Maria Grignion de Montfort).

...continue reading